xs
xsm
sm
md
lg

พช.เพิ่มศักยภาพทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกว่า 3,600 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนากร จำนวน 3,647 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 3,650 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ส.ร.จ.) ซึ่งบรรยายโดย นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ พัฒนาการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำความหมายของคำว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก คำว่า "กลุ่ม" อันหมายถึงการรวมตัวภายใต้เงื่อนไขที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม และเกิดการจัดตั้งกลุ่มในชุมชน ส่วนที่สอง คำว่า "ออมทรัพย์" คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดกิจกรรมในการออม มีการส่งเงินสัจจะทุกเดือน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สาม คำว่า "เพื่อการผลิต" กล่าวคือ เป็นการนำทุนหรือเงินที่สมาชิกออมไปต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนต่อไป ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขับเคลื่อนไปได้ด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความเสียสละ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความเห็นอกเห็นใจกัน และ 5) ความไว้วางใจกัน รวมทั้งการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งและดูแลจะดำเนินงานภายใต้ 3 เงื่อนไข ดังนี้
1) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่รับฝากเงินจากคนที่ไม่ใช่สมาชิก 2) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่ให้คนนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกกู้ยืมเงิน และ 3) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ธนาคารฯ กำหนด

“ท้ายนี้ หวังว่าเจตนารมณ์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เป็นเนื้อแท้ของกรมฯ จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงอยากจะฝากให้การฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะได้รับความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านได้ต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต่อไป” รองอธิบดี พช.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น