xs
xsm
sm
md
lg

พช.-จับมือ JICA พัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม D-HOPE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม (Joint Coordinating Committee : JCC) โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน “Project for Community - based Enterpreneurship Promotion” ครั้งที่ 4 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโมริตะ ทาคาฮิโร (Mr. Morita Takahiro) หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย และคุณมิโซเอะ เคอิโกะ (Ms.mizoe Keiko) ดร.โคอิชิ มิโยชิ (Dr. Koichi Miyochi) ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานร่วม ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ได้ดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน ได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจัดกิจกรรมที่ลูกค้าลงมือทำด้วยตนเอง (Hands-on Program) ตามแนวทาง D-HOPE ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (แชมป์) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการใช้แนวคิด “เศรษฐกิจการสร้างประสบการณ์” (Experience Economy) และได้ขยายผลโดยนำไปใช้ในการดำเนินงานและโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ และยังดำเนินการต่อเนื่องในปี 2563 และปี 2564 ในโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำให้แนวทาง D-HOPE ได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติครอบคลุมทั่วทั้ง 76 จังหวัดแล้ว กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีของโครงการฯ ได้สร้างผู้ประกอบการชุมชนเพิ่มขึ้น 7,772 คน และโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรม Hands-on จำนวน 7,811 โปรแกรม ซึ่งร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE และร้อยละ 80 ของแชมป์ที่ผ่านการอบรมสามารถจัดโปรแกรม Hands-on ที่ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ รวมทั้งแชมป์ร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดทำโปรแกรม Hands-on

นอกจากนี้ โครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่หน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินการหรือโครงการ ในฐานะที่ดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ที่กระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ในการประชุมในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาพบปะกันอีกครั้งเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และการรับมอบโครงการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ในโครงการได้ดำเนินการจนถึงปีที่ 4 และจะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ขอขอบคุณหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการประสานงานร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมาจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะขยายผลการนำแนวทาง D-HOPE ไปดำเนินการในการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวและได้รับประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิตของหมู่บ้านผ่านกิจกรรม Hands-on และสร้างความยั่งยืนตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น