xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน ชู ผลิตภัณฑ์ “คชานุรักษ์” หนุนสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน พร้อมขยายช่องทางออนไลน์เสิร์ฟสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เกิดจากช้างป่าบางกลุ่มออกหากินนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” มีพระประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือทั้งคนและช้างตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ยั่งยืน ล่าสุด จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัด หวังต่อยอดและขยายช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
 

“สมคิด จันทมฤก” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สำหรับ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ได้รับผลกระทบจากช้างป่าบางกลุ่มออกหากินนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เกิดการสูญเสียชีวิต ทั้งคนและช้างป่า รวมถึงพืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจและกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ด้วยการสร้าง องค์ความรู้ เสริมทักษะ ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา สร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การปฏิบัติ นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคง เกิดเครือข่ายในการพัฒนา ที่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างได้อย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านโครงการ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ 3 ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการพื้นที่ชุมชน (บ้านคน) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช้างป่า ให้กับองค์กรชุมชน เครือข่าย ประชาชน และส่งเสริมอาชีพเสริมทางเลือกที่ไม่ใช่พืชอาหารช้าง

ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ คนทำร้ายช้างลดลง และช้างรุกรานคนลดลง พร้อมแนวคิดในการดำเนินงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักช้าง และคนอยู่ร่วมกับช้าง 
ล่าสุด กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มากขึ้น ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านขยายผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาด้านการตลาด คนในชุมชนผลิตสินค้าออกมาแล้ว จำหน่ายสินค้าได้จำนวนน้อย ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19(COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ และการตลาดของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันการตลาดออนไลน์จึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดิจิทัลและวิถีความปกติใหม่(New normal) ทางกรมการพัฒนาชุนชน ได้ใช้ช่องทาง www.thehubthailand.bizz ช่องทางเว็บไซต์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยโดยเสิร์ชในช่อง “คชานุรักษ์” จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ทาง กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำ www.otoptoday.com นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง market place ได้แก่ Shopee, Lazada 
“ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนอุดหนุนสินค้าชุมชนของหมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับชุมชนจัดทำกระเช้าคชานุรักษ์ เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน บรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบช้างป่า อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด โดยเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ OTOP TODAY, The Hub Thailand, Shopee, Lazada และทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว” สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าว 

กำลังโหลดความคิดเห็น