xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ถก รมต.ขนส่งอาเซียน ผลักดันนโยบายขนส่งสู่ดิจิทัล ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 หารือแผนยุทธศาสตร์ และแลกเปลี่ยนนโยบายเร่งผลักดันด้านขนส่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พร้อมร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ 4 ฉบับ พัฒนาขนส่งอย่างยั่งยืนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันที่ 11 พ.ย. 2564 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 โดยมี H.E. Mr. Sun Chanthol รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา เป็นประธานการประชุม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานรายสาขาทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียนในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP) ปี 2559-2568 หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน โดยรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ 4 ฉบับ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาแผนการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนงานร่วมในการออกแบบ และบูรณาการการขนส่งในเขตเมืองกับการวางแผนการใช้พื้นที่

2. ชุดเครื่องมือสำหรับการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดทำแผนการขนส่งที่ครอบคลุมในเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการข้ามหน่วยงานและช่วยแก้ไขประเด็นความแตกต่างของระบบขนส่งในเมืองของเมืองภูมิภาคขนาดกลางของอาเซียนที่มีความหลากหลาย

3. ปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนมีการจัดทำและดำเนินการตามโมเดลของเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมา อันจะเป็นการสนับสนุนการบูรณาการการขนส่งที่ยั่งยืนและการวางแผนการใช้พื้นที่ในภูมิภาคอาเซียน

4. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน เป็นการอำนวยความสะดวกการดำเนินการเปิดเสรีบริการเสริมด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ซึ่งจะมีการลงนามเอกสารแบบเวียนต่อไป

ทั้งนี้ การให้การรับรองเอกสารดังกล่าวเป็นการยกระดับการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศของอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการวางแผน การขนส่งและการพัฒนาระบบขนส่งแบบบูรณาการในเขตเมืองของอาเซียนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนโยบายระดับชาติของประเทศ ในการเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอนโยบายของกระทรวงคมนาคมตามแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับระบบการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น โครงการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า โครงการ Port Community System ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic System : VTS) และโครงการ Air Cargo Digital Platform รวมทั้งได้นำเสนอโครงการสำคัญที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียนและภายนอกอาเซียน ได้แก่ แผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge)
กำลังโหลดความคิดเห็น