xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี 65 หลักสูตรการบินภาคพื้น สมัครได้ถึง 19 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment หลักสูตรวิชาภาคพื้น เทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี สมัครวันนี้ ถึง 19 พ.ย. 64

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แจ้งว่า สบพ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ Early Recruitment โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

2. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานประกอบการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่
- วิชาโทการจราจรทางอากาศ
- วิชาโทการท่าอากาศยาน
- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
- วิชาโทธุรกิจสายการบิน
- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่
- แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
- แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211
กำลังโหลดความคิดเห็น