xs
xsm
sm
md
lg

สธ.-ม.สยาม ลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ผลิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อเนื่องโดยให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นที่ฝึกงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 เพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมาผลิตแพทย์แล้ว 3 รุ่น รวม 110 คน

วันนี้ (6 ก.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และนายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมในพิธี

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ เป็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาแพทย์ได้มีประสบการณ์จริงในการดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา มีความรู้และทักษะพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือผลิตบัณฑิตแพทย์จบไปแล้ว 3 รุ่น รวมกว่า 110 คน เกือบทั้งหมดกระจายไปทำงานในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายังได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทางด้านวิชาการ วิจัย การบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ช่วยพัฒนาระบบบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีกด้วย

“การผลิตแพทย์ยังมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย จะต้องมีการพัฒนาและขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเพื่อให้อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามได้มีการผลิตและพัฒนากำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข สอดคล้องความต้องการของประเทศ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ด้านดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ รับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน รุ่นแรกปีการศึกษา 2556 และเริ่มฝึกปฎิบัติชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในปี 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขณะนี้ได้มีการทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก ขณะนี้ได้เสนอขอรับการประเมินและรับรองหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยมีการกำกับให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล


กำลังโหลดความคิดเห็น