xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว! ถนนลาดยางสาย 3340 อ.บ่อทอง เชื่อม "ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา" สะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทดำเนินการราดยาง ถนนสายแยก 3340-บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง ชลบุรี ระยะทาง 19 กม.เสร็จแล้ว ช่วยขนส่ง-ท่องเที่ยวชลบุรี-ฉะเชิงเทราสะดวก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 19.406 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างรวม 110.245 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วทำให้การเดินทางและการขนส่งสะดวกมากขึ้น

โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 18+054 ถึง กม.ที่ 37+460 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ส่งผลให้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการคมนาคม การท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัญจรไป-มาระหว่างอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปยังอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สามารถเดินทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กำลังโหลดความคิดเห็น