xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจพบเอกชนเชื่อมั่นรัฐบริหารจัดการวัคซีนระดับปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจพบภาคเอกชนส่นใหญ่เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการวัคซีนของภาครัฐในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนต่อจากบุคลากรการแพทย์ คือ เจ้าหน้าที่เสี่ยงปฏิบัติงาน แรงงานภาคบริการ ผู้สูงอายุ และ 58.5% หนุนให้เอกชนนำเข้าวัคซีนมาใช้ในประเทศ หลังฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐเร่งกระตุ้นแรงซื้อ

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้หัวข้อความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 200 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิดของภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 61% รองลงมามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 22% และความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย 17%

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความพร้อมในการรับวัคซีนโควิดจากภาครัฐ แต่ยังคงมีความกังวลถึงผลข้างเคียงจากวัคซีน คิดเป็น 60.5% ขณะที่มีผู้บริหารที่มีความพร้อมและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีน คิดเป็น 31.5% สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนในลำดับถัดไปต่อจากบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขและบุคคลที่มีโรคประจำตัว พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น ตำรวจ อาสาสมัคร ฯลฯ 73.5% อันดับ 2 แรงงานในภาคบริการ 55.5% และอันดับ 3 กลุ่มผู้สูงอายุ 54.5%

โดยปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้แผนการกระจายวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 63% อันดับ 2 ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการวัคซีน 58% และอันดับ 3 ความพร้อมของบุคลากร/สถานที่ในการฉีดวัคซีน 57.5%

นอกจากนี้ FTI Poll ยังได้เจาะลึกไปถึงเรื่องการส่งเสริมให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อ อย.แล้ว เพื่อนำเข้ามาใช้ในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ 58.5% เห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมให้เอกชนนำเข้าวัคซีนมาใช้ในประเทศโดยมีเงื่อนไขเฉพาะภายใต้ระเบียบปฏิบัติของรัฐ รองลงมา 34% ควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการจัดหาและนำเข้าวัคซีน และเมื่อถามถึงความพร้อมของภาคเอกชนที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวัคซีนโควิดให้แก่พนักงานในบริษัท พบว่า 43% ภาคเอกชนสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บางส่วน รองลงมา 36% ยังต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขณะที่ 21% สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เอง

ส่วนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศ พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ 58.5% เห็นว่าภาครัฐควรนำมาตรการพาสปอร์ตวัคซีน (Vaccine Passport) มาใช้ควบคู่กับมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศ และรองลงมา 35% อยากให้นำมาตรการพาสปอร์ตวัคซีน (Vaccine Passport) มาใช้ทดแทนมาตรการกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ส.อ.ท.ยังคงมองว่า ภาครัฐควรดำเนินมาตรการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิดตามแผนให้แก่ประชาชนแล้ว โดยพบว่า 3 อันดับแรกที่ผู้บริหาร ส.อ.ท.อยากให้ภาครัฐดำเนินการ ได้แก่ อันดับที่ 1 มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ 67.5% อันดับที่ 2 มาตรการช่วยเหลือ/สนับสนุนธุรกิจ SME 63.5% ขณะที่อันดับที่ 3 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มี Vaccine Passport 61%
กำลังโหลดความคิดเห็น...