xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ยันประมูลถนนไม่มีล็อกสเปก ชี้ออกมาตรฐานเพื่อคุณภาพงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“ศักดิ์สยาม” ซัดกลับ “มงคลกิตติ์” มีข้อมูลเรียกรับเงินทอนให้แจ้งดำเนินคดี ท้าให้เปิดชื่อ ส.ส.เป็นผู้รับเหมาด้วยเพราะผิด รธน. โชว์เอกสารโต้ล็อกสเปก ทำตามระเบียบมุ่งสร้างถนนมีมาตรฐาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงประเด็นที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปกงานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และเรียกเก็บเงินทอนในการประมูลงาน ว่าไม่เป็นความจริง สำหรับสเปกงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงในอดีตที่ผ่านมานั้น งานก่อสร้างถนนมีความเสียหายเนื่องจากผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่มีคุณภาพ เพราะจะต้องดูเรื่องอุณหภูมิของแอสฟัลติกที่ออกจากโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และมาตรฐาน AASHTO
โดยกรมโยธาธิการได้มีการกำหนดมาตรฐานไว้ตั้งแต่ปี 2528 และกรมทางหลวงได้กำหนดมาตรฐาน เมื่อปี 2532

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการประชุมหารือในเรื่องมาตรฐานร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปในเดือน ม.ค. 2563 ดังนั้นจึงได้มีหนังสือสั่งการออกไปยังหน่วยงาน ทล. ทช. เพื่อดำเนินการ จึงเป็นเรื่องที่ทำตามมาตรฐาน ไม่มีการล็อกสเปก

นายศักดิ์สยามกล่าวถึงกรณีที่กล่าวหาว่าตนแทรกแซง ล้วงลูก การทำหน้าที่ของข้าราชการประจำนั้น เป็นการบริหารงบประมาณตามแผนงานใน พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหนังสือ ที่ คค.0100/ว2680 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2563 เรื่องนี้ดำเนินการโดยอาศัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 20 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ที่กำหนดว่า ในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการฯ เป็นผู้บังคับบัญชาการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน ในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้

ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 8 กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยงานรับงบประมาณหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการและหนัวหน้าหน่วยงานรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรื่องนี้จึงเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าตนได้สั่งการให้มีการเก็บเงินส่วนราชการซึ่งไม่เป็นความจริง หากท่าน ส.ส.มีข้อมูลขอให้แจ้งความดำเนินคดีเลยซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ และจากการอภิปรายเมื่อวันที่ 18 ก.พ. พาดพิงถึง ส.ส.ในสภาแห่งนี้ว่ามีหลายท่านเป็นผู้รับเหมา ก็ขอให้ระบุตัว เพราะเป็นเรื่องที่ผิดรัฐธรรมนูญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...