xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนถกนัดแรกหลังบรูไนเป็นประธาน ตั้งเป้าผลักดัน 10 ประเด็นเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนประชุมไม่เป็นทางการนัดแรกหลังบรูไนรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียน เผยตั้งเป้าดัน 10 ประเด็นเศรษฐกิจเพื่อเร่งฟื้นฟูการเป็นดิจิทัลและสร้างความยั่งยืน พร้อมปรับปรุงการทำงานอาเซียน หลังลงนาม RCEP และเร่งเปิด FTA อาเซียน-แคนาดา อัปเกรด FTA เดิมกับอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จีน เกาหลี

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายจาก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่บรูไนทำหน้าที่ประธานอาเซียน โดยบรูไนได้เสนอประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2564 ภายใต้แนวคิด “We care, we prepare, we prosper” และมียุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู ด้านการเป็นดิจิทัล และด้านความยั่งยืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ประเด็น


สำหรับยุทธศาสตร์ 3 ด้านที่ประธานอาเซียนต้องการผลักดันมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ด้านการฟื้นฟู เช่น การจัดทำเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา 2. ด้านการเป็นดิจิทัล เช่น การจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี 2564-2568 และ 3. ด้านความยั่งยืน เช่น การจัดทำกรอบการส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อย สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของอาเซียน ในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ การจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความยั่งยืนของภูมิภาคภายหลังการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแผนการทำงานของอาเซียนด้านเศรษฐกิจปี 2564 เช่น ปรับปรุงกระบวนการทำงานของอาเซียนในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและสถานการณ์ของภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะได้วางแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าของอาเซียน ภายหลังการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) พร้อมเร่งแสวงหาโอกาสด้านการค้าในตลาดอื่นๆ ที่อาเซียนยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) เช่น อาเซียน-แคนาดา

ขณะเดียวกัน เห็นควรให้เร่งเจรจาเพื่อยกระดับความตกลง FTA ที่มีอยู่ ทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น เช่น การเจรจาทบทวนความตกลง FTA ระหว่างอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี เป็นต้น และยังได้พิจารณาเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเตอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...