xs
xsm
sm
md
lg

สนพ.ลงนามรัฐบาลอังกฤษพัฒนาแบบจำลองประเมินผลลดโลกร้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร โดย The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสาขาพลังงาน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. กระทรวงพลังงาน และ H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการ “พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ให้แก่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน โดยคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สนพ.เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สนพ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสาขาพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตาม NDC Roadmap (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) ซึ่ง สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาพลังงาน แล้วเสร็จในปี 2561 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว และมอบหมายให้ สนพ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ แบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สนพ. ทั้งในส่วนของการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน รวมทั้งจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคต และช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ สนพ.ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานเชื่อมโยงกับงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแบบจำลองให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...