xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์ ตั้งบริษัทย่อย ‘Gulf1’ เดินหน้าธุรกิจโซลาร์แบบครบวงจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด หรือ Gulf1 เป็นกลยุทธ์ขยายธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ตั้งเป้ากำลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564

ยุพาพิน วังวิวัฒน์
กัลฟ์1 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ เช่น โซลาร์ฟาร์ม รวมถึงโซลาร์รูฟท็อป และการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานดังกล่าวแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เดินหน้าลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกว่า 1,000 เมกกะวัตต์นั้น กัลฟ์ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจโซลาร์ในประเทศไทยด้วยการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้กัลฟ์มีฐานลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 19 โครงการที่มีความต้องการในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอยู่แล้ว และยังสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และตอบโจทย์กลุ่มพาณิชยกรรมที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจอีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Gulf1 ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจแบบ Retail ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากจะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกัลฟ์มีฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ จึงสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับประสบการณ์มากกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของโครงการและมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในระยะยาว

Gulf1 ตั้งเป้าที่จะลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 ซึ่งหากเป็นไปตามเป้า จะสามารถสร้างรายใด้ให้กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น