xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการแข่งขันฯ ทำไกด์ไลน์ “ฟูดดีลิเวอรี” ป้องกันแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบร้านอาหาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) จัดทำ “ไกด์ไลน์ฟูดดีลิเวอรี” ป้องกันแพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์เอารัดเอาเปรียบร้านอาหาร เตรียมเปิดประชาพิจารณารับฟังความคิดเห็น ก่อนประกาศบังคับใช้ เปิดเงื่อนไขเข้ม ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ไม่เป็นธรรม จำกัดหรือขัดขวางการทำธุรกิจกับรายอื่น ห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจต่อรองที่มีอยู่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือไกด์ไลน์ฟูดดีลิเวอรีเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะนำความคิดเห็นมาปรับปรุง ก่อนที่จะเสนอให้ กขค.พิจารณาและออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“การออกไกด์ไลน์ฟูดดีลิเวอรีเป็นการติดตามการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุค New Normal ที่ธุรกิจมีการปรับตัวรับวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง สขค.ก็ต้องตามรูปแบบการทำธุรกิจให้ทัน และเห็นว่าหากไม่เข้าไปกำกับดูแล ก็อาจจะมีปัญหาธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งตลาด อาจจะมีการเอาเปรียบธุรกิจรายอื่นเกิดขึ้นได้ จึงได้ผลักดันให้มีการทำไกด์ไลน์ออกมา และที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการฟูดดีลิเวอรี และร้านอาหารแล้วทุกฝ่ายไม่ขัดข้อง” นายสันติชัยกล่าว

สำหรับไกด์ไลน์ธุรกิจให้บริการฟูดดีลิเวอรีได้กำหนดเงื่อนไขที่ห้ามกระทำในเบื้องต้น โดยห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงเกินสมควรหรือแตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร, การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการโฆษณา ที่เป็นการเรียกเก็บโดยปราศจากความชัดเจนและไม่มีเหตุผลอันสมควร, การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษทางการตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเรียกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ รวมทั้งยังกำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวิธีการเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ แพลตฟอร์มฟูดดีลิเวอรีจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยการห้ามจำหน่ายอาหารแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม และหากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษด้วยวิธีทางการค้าต่างๆ เช่น การคิดอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงขึ้น ไม่ให้หรือระงับส่วนลดอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ คิดอัตราผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในอัตราที่สูงเกินสมควร

ขณะเดียวกัน ห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การแทรกแซง หรือจำกัดอิสระในการกำหนดราคาของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างไม่เป็นธรรม, การกำหนดเงื่อนไขบังคับด้านราคาที่เท่ากันในทุกช่องทางการจำหน่าย โดยไม่มีทางเลือกด้านราคาอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร, การประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ในระยะเวลาที่นานเกินสมควร, การปฏิเสธการทำการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดหรือปฏิเสธที่จะทำการใดๆ ที่ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับร้องเรียนหรือเตรียมการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารต่อหน่วยงานของรัฐ, การถอดผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าออกจากช่องทางการจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า, การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายใต้สัญญา หรือระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ห้ามปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ฟูดดีลิเวอรีกระทำการบังคับ หรือกำหนดเงื่อนไขพิเศษ หรือจำกัดหรือกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย


กำลังโหลดความคิดเห็น