xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับรางวัลองค์กรโปร่งใส 3 ปีซ้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยปีนี้ได้มอบหมายให้ นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลฯ จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และรับมอบเกียรติบัตรจาก พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความตั้งใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสมาโดยตลอด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และมีความเป็นธรรม

“ถึงแม้ว่าปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถคว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสมาได้ แต่จากการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรกรมฯ ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...