xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเป็นปีแรก สะท้อนเจตจำนงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ ก.ล.ต.

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้แทน ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามี 4 หมวด คือ (1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ (2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม (3) องค์กรให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และ (4) องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน

“ก.ล.ต. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. จึงเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งเป็นโครงการภาคสมัครใจ นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยได้เข้าร่วมสมัครเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2562 และตามประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 20 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9”
น.ส.รื่นวดี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...