xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.ออกมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการวัตถุอันตรายเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตวัตถุอันตรายในจุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งการยื่นขออนุญาตใหม่ และขอต่ออายุ การขึ้นทะเบียน ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคมตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรอ.ได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรี รวมถึงเป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอหรือใบแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายผ่านระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนี้ คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.1), คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.4), ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก.5), ใบขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก.5/1), คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ.1), คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ.3), คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ.5), คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7), คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9)

สามารถดูรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสมัครสมาชิกระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ระบบติดตามคำขอ e-service คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม คำแนะนำการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.๑ และ บฉ.๒) และแบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตรายได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายhttp://oaep.diw.go.th/haz/

“มาตรการต่างๆ เป็นการเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อราชการกับ กรอ. ก็อยากให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารเท็จ เอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ กรอ.จะดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลผู้ดำเนินการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนั้นทันที” นายประกอบกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...