xs
xsm
sm
md
lg

60,000 โรงงานเตรียมตัว! กรอ.คาดเข้าข่ายต้องส่งรายงานผลปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับฟังความเห็นจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย Self-Declaration คาดว่าจะออกประกาศได้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีโรงงานกว่า 60,000 แห่งต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งการระบายน้ำ-นำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรอ.ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... หรือ Self-Declaration ซึ่งเป็นกฎหมายมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ เนื่องจากจะต้องมีโรงงานประมาณ 60,000 รายทั่วประเทศที่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย เช่น ให้รายงานต่อ กรอ. ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่าโรงงานได้ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน, การส่งรายงานวิเคราะห์ปริมาณสารพิษประจำปี, การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานอย่างถูกต้อง, การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อน้ำอย่างถูกต้องหรือไม่, การตรวจสอบหม้อน้ำโดยวิศวกรเครื่องกลเป็นประจำทุกปี หรือมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน แผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-15 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ www.diw.go.th ส่วนระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายดังกล่าวนั้น เริ่มจากข้อเสนอของโรงงานเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทาง กรอ.จะมีการจัดทำสรุป และประกาศผลการรับฟังความเห็น พร้อมนำผลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา 1 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2563 แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายวันที่ 16 สิงหาคม-15 ตุลาคม 2563 หากไม่มีอะไรติดขัดจะประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาได้ในช่วง 16-27 ตุลาคม 2563 และให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเริ่มทำรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

“ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี และเมื่อทำครบ 2 ปีจะต้องมีการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้ตรวจสอบเอกชนก่อนส่งให้ กรอ.ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ กรอ.ได้เตรียมไว้ โดยให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งรายงานภายในวันที่ 30 เมษายนของปีที่สาม ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทำรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องทำรายงานนี้ในปี 2564 และในปี 2565 และให้ผู้ตรวจสอบเอกชนตรวจสอบ และรับรองรายงานก่อนส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2566” นายประกอบกล่าว

ส่วนผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, โรงงานอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ, โรงงานอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์, โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้น ทาง กรอ.อยู่ระหว่างการประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองรายงานโดยผู้ตรวจสอบเอกชน และจะได้ออกเป็นกฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนในการตรวจสอบ และรับรองรายงานนี้ โดยคาดว่าจะยกร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2563

สำหรับผู้ตรวจสอบเอกชนจะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบโรงงาน และรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบเอกชนต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนจาก กรอ. ซึ่ง ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...