xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯ ย้ำเชื่อมั่นสินค้าเกษตรอาหารไม่ขาดแคลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง ทั้งนี้ สศก.ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยมั่นใจว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็น

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดน หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูปยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมาคือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งคนและสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...