xs
xsm
sm
md
lg

พพ.เปิดรับฟังความเห็นร่าง EEP2018 วางเป้าลดการใช้พลังงาน 30% ในปี 2580

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พพ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) วางเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 30% ในปี 2580 สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

วันนี้ (17 ก.พ. 2563) นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (Energy Efficiency Plan : EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูลให้ พพ.นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว

นายวันชัยกล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งนี้ พพ.พร้อมเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) และ พพ.จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงานที่สมบูรณ์สูงสุด และทุกภาคส่วนให้การยอมรับ โดย พพ.พร้อมจะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้อย่างรอบด้าน และโปร่งใส หากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและยอมรับในการทำแผนฯ ตั้งแต่ช่วง (ร่าง) แผนนี้ การอนุรักษ์พลังงานของประเทศก็จะมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้ เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการ ลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ.จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น