xs
xsm
sm
md
lg

สนับสนุนนักวิจัยต่อยอดของดีชุมชนเพิ่มมูลค่าสร้างความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ได้มีนโยบายผลักดันโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา และพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ต่อยอดของดีท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าและศักยภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเวทีนำเสนอผลงาน วิจัยโครงการยุทธศาสตร์การ พัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกรณีศึกษา การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ดำเนินงานภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา” ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมภาคตะวันออก” มุ่งเน้นการสร้าง นวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา นำบุคลากรและองค์ความรู้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสอดรับกับแผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างของประเทศในยุค 4.0 เสริมสร้างชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู้ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีกล่าว


และจากแนวทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความสำคัญ และมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ต้องการเป็นฟันเฟืองหนึ่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพื้นที่ ใน จ. ฉะเชิงเทรา ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากผลผลิตประจำท้องถิ่นเพื่อ สอดรับกับเป้าหมายของจังหวัดและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการ พัฒนาแบบเต็มกระบวนการเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับการพัฒนากระบวนการผลิตมะม่วง ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยในพื้นที่ และอาจารย์เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี นักวิจัยในพื้นที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานกันอย่างเข้มข้นและผลลัพธ์ที่ดี นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายมุ่งสร้างและผลักดันโครงงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมุ่ง เน้นงานวิจัยที่ใช้ได้จริง ลบภาพ “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” จับต้องยากเพื่อดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ ท่านอธิการบดีที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับท้องถิ่น ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าว

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...