xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม”ชงคจร.มี.ค.นี้ ปรับความเร็วเลนขวา 120กม./ชม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

“คมนาคม”เร่งสรุป เพิ่มความเร็ว รถ 120 กม./ชม. ชงคจร. เดือน มี.ค. เร่งประชาพิจารณ์กฎกระทรวง กำหนดประเภทรถ และความเร็ว


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 ก.พ. ว่า ได้ติดตามความก้าวหน้า นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ซึ่ง ล่าสุด สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ได้มอบให้ สนข. นำร่างกฎกระทรวงและรายละเอียด การกำหนดความเร็ว ทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคระกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในเดือนมี.ค. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับ สาระของร่างกฎกระทรวง การกำหนดอัตราความเร็วสูงสุดเป็น 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะมีการกำหนดประเภทถนนที่ใช้ความเร็วดังกล่าวได้ โดยเป็นทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทที่มีช่องเดินรถทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป (4 ช่องจราจร ไป/กลับ) เป็นถนนที่มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน โดยมีสะพานกลับรถ หรือทางลอด และกำหนดอัตราความเร็วต่ำสุดในช่องขวาสุด (Low Speed) ไว้ ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

รวมถึงกำหนดความเร็ว แยกตามประเภทของรถ เช่น รถบรรทุกขนาดตัวรถเกิน 2,200 กก. รถบรรทุกโดยสารเกิน 15 คน กำหนดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. ,รถลากจูงรถอื่น รถสี่ล้อเล็ก รถสามล้อ ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม., รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม., รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 100 กม./ชม. , รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถบรรทุกโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน15 คน กำหนดไม่เกิน 100 กม./ชม. รถยนต์อื่นๆ นอกจากที่ระบุ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

ทั้งนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะมีการแสดงเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็ว ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับขี่เห็นอย่างชัดเจนล่วงหน้า 50 เมตร ว่า กำลังจะเข้าเขตที่กำหนดความเร็ว หรือพ้นเขตที่กำหนดความเร็ว จราจร ซึ่ง จะต้องดำเนินการติดตั้ง เครื่องหมายจราจรให้พร้อมก่อนประกาศใช้ ซึ่งเบื้องต้น ถนนที่จะนำร่อง คือ สายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) โดยจะประกาศกำหนดความเร็วเป็นช่วง ๆ ตามกายภาพถนน


กำลังโหลดความคิดเห็น...