xs
xsm
sm
md
lg

“ถาวร” เข้มหลักสูตรผลิตบุคลากรการบิน ยกระดับแข่งขัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
"ถาวร" มอบนโยบาย สบพ. มุ่งพัฒนาบุคลากรการบินเพิ่มโอกาสแข่งขัน หนุนไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตช่างอากาศยาน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมให้นโยบายสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ว่า ได้เน้นย้ำการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา สบพ.ไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล เพื่อสร้างให้ สบพ.เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น การยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมไปสู่ Regional Training Centre of Excellence (RTCEs) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) พร้อมพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศ ผลิตช่างอากาศยานมาตรฐาน European Aviation Safety Agency (EASA) B1/B2 รวมทั้งสร้างระบบกลไกที่เป็นรูปธรรมในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศและภูมิภาค

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการบินเชิงบูรณาการเพื่อสนองตอบสังคมและประชาคมโลก โดยริเริ่ม พัฒนา ขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางข้อมูลของประเทศที่มีการให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการบินในทุกมิติ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

3. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางด้านการบินด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมความร่วมมือและการบริการวิชาการที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ สบพ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สบพ.มีศักยภาพในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน

เช่น ส่งเสริมการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมด้านการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มีการวางแผนการผลิตบุคลากรตามความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินและพันธมิตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาและขยายหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างครบวงจร พร้อมดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4. บริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล วางแผนทางการเงินที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้, ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มพูนรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

5. สร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกายภาพเพื่อการแข่งขันระดับโลก และ วางแผนและพัฒนาบุคลากร สร้างความเป็นมืออาชีพ, ทบทวนแผนบริหารการจัดการของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้คุ้มค่ากับเงินลงทุน เหมาะสมกับเวลา โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...