xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิด รร.เลอ เมอริเดียน - ร้านอินเตอร์แฟบริค 14 วัน หลังพบโควิดระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 ราย และร้านอินเตอร์แฟบริค ตั้งอยู่เลขที่ 52 – 56 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) และร้านอินเตอร์แฟบริค เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 110/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน และให้ปิดร้านอินเตอร์แฟบริค ตั้งอยู่เลขที่ 52 – 56 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ให้พนักงานของโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) และพนักงานของร้านอินเตอร์แฟบริคทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564