xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.ขอรัฐหนุนสินค้าเกษตร-แก้หนี้นอกระบบจากวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,382 คน ระหว่างวันที่ 8-15 พ.ค.2564 เรื่อง ปากท้องวันนี้ ปากท้องหลังโควิด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 80.6 ขอรัฐบาลส่งเสริมสินค้าเกษตร รองลงมาคือร้อยละ 78.0 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ในระบบ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ร้อยละ 74.4 ต้องการมาตรการเยียวยา เช่น ลดค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ร้อยละ 73.0 ต้องการให้เจ้าสัว ผู้ประกอบการ ลดราคารอาหารและสินค้าจำเป็น

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68.6 ต้องการรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ปราบหนี้นอกระบบมาสร้างผลงานช่วงวิกฤตชาติลดความเดือดร้อนปลอดจากอำนาจมืด และร้อยละ 64.0 ต้องการให้รัฐบาลกระจายที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นธรรมทั่วถึง ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนหลังโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 หวังให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางและฐานผลิตอาหารปลอดสารพิษ รองลงมาคือร้อยละ 74.4 ต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจปากท้องนำชีวิตชีวาของประชาชนกลับมา และร้อยละ 66.1 คาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวรวดเร็ว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.5 มีความหวังจะลุยไปข้างหน้าค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.4 ระบุปานกลาง และร้อยละ 4.1 ค่อนข้างน้อยถึงไม่มีความหวังเลย