xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องจากทรงมีพระราชดำริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองประธานที่ปรึกษา
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

องค์ประธานกรรมการ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการ
๑. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ
๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ
๓. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ
๔. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
๕. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ
๖. พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ
๗. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานกรรมการ
๘. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
๙. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ
๑๐. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ
๑๑. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ
๑๒. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ
๑๓. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ
๑๔. พลอากาศตรีวีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ
๑๕. พลอากาศตรีวีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ
๑๖. พลตรีปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ
๑๗. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
๑๘. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๑๙. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
๒๐. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๒๑. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
๒๒. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
๒๓. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ
๒๔. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ
๒๕. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
๒๖. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ
๒๗. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
๒๘. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
๒๙. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
๓๐. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
๓๑. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กรรมการ
๓๒. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ
๓๓. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ
๓๔. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ
๓๕. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต ารวจ กรรมการ
๓๖. เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ
๓๗. นายนัทธี จิตสว่าง กรรมการ
๓๘. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการและเลขานุการ
๓๙. พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป