xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เมืองกาญจน์สั่งระงับการเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจบุรี ชั่วคราว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในคำสั่ง ที่ 5299/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์โโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งให้ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจนก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง