xs
xsm
sm
md
lg

มติสภา กทม.เลือก‘คำรณ’นั่งประธานฯ คนที่ 22

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุมเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจาก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ในการประชุม นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุด คือ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมสภามีมติเลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22 และเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และพลเอกโกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2

นอกจากนี้ ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563