xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ตั้ง 15 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร "ผู้อาวุโส" ฝ้ายค้าน/รบ.นั่งกรรมการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ "ประธานสภาฯ" ตั้ง 15 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พบส่วนใหญ่ เป็นผู้อาวุโส ตัวแทนรัฐบาล 5 คน ฝ่ายค้าน 4 คน พ่วงผู้นำฝ่ายค้าน ประธานพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ประธานวิป "บัญญัติ-เทอดพงษ์-นิกร-ชวลิต-บุญรื่น-วิรัตน์"กรรมการ

วันนี้ (17 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร มีใจความว่า โดยที่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วยกรรมการ ตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และกำหนดให้การเลือกกรรมการ ตามข้อ ๒๓ (๓) (๗) และ (๘) เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด

โดยการเลือกกรรมการ ตามข้อ ๒๓ (๗) และ (๘) ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร

ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายละสี่คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงฝ่ายละหนึ่งคน

จากนั้นให้กรรมการ ตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เลือกผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้น่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวนสองคน เป็นกรรมการตามข้อ ๒๓ (๓) และบัดนี้ การเลือกกรรมการตามข้อ ๒๓ (๓) (๗) และ (๘) ไค้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

๑. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๓. ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ๔. ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ๕. ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมือง ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๖. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) ๗. นายวันมหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาติ/ลาออกจาก ส.ส.) ๘. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ (พรรคประชาธิปัตย์) ๙. นายนิกร จำนง (พรรคชาติไทยพัฒนา) ๑๐. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (พรรคพลังประชารัฐ)

๑๑.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์(พรรคพลังประชารัฐ) ๑๒. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ (พรรคเพื่อไทย) ๑๓. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (พรรคก้าวไกล) ๑๔. นางบุญรื่น ศรีธเรศ (พรรคเพื่อไทย) และ ๑๕. นายวิรัตน์ วรศลิริน (พรรคเสรีรวมไทย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร.


กำลังโหลดความคิดเห็น...