xs
xsm
sm
md
lg

"เอกชัย"ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ร้องเปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักงาน ก.พ.) โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ กรณีขอให้เปลี่ยนสนามหลวง เป็นสวนสาธารณะ โดยระบุว่า ช่วงปี พ.ศ.2516-2519 นักศึกษา ประชาชน จัดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสนามหลวงหลายครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง พื้นที่กว้าง ส่งผลให้สนามหลวงกลายเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมือง

ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณ์ในปี 2519 กรมศิลปากรสร้างอำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นโบราณสถาน แม้สนามหลวงจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 แต่รัฐบาลยังคงอนุญาตให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬาว่าว การจัดตลาดนัดขายสินค้า และการพักผ่อนหย่อนใจ

นายเอกชัย กล่าวว่า หลังเหตุการณ์การสลายชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ 2552-2553 กรุงเทพมหานครออกระเบียบการใช้สนามหลวง ด้วยเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ห้ามจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง และห้ามจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อีกทั้งระเบียบนี้ยังกำหนดเงื่อนไขในการใช้สนามหลวงที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น เช่น การวางหลักประกันจำนวน 500,000-1,000,000 บาท ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ 2555

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติ มาตรา 4 นิยามให้ "โบราณสถาน" หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย "สนามหลวงเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ไม่มีศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุอันเข้านิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นที่สาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ การสงวนสนามหลวงให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา หรือการให้เอกชนเช่า จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงขอให้รัฐบาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และยกเลิกระเบียบที่ไม่จำเป็นในการดูแลสนามหลวง โดยเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน