xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ และเงินพระราชทาน แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสภาพจิตใจที่แจ่มใส และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครอง ฯ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน แก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (25 ส.ค.63) เวลา 10.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน แก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงและมอบแก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 590 คน ให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติอร่อย และมีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงช่วยฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ "สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง" เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระมหากรุณาอย่างต่อเนื่อง ในการทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาของผู้พิการ ซึ่งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงส่งเสริมให้ผู้พิการได้ฝึกเป็นอาชีพเสริม เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

ในการนี้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ฉีดล้างพื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้า ภายในและบริเวณโดยรอบสถานคุ้มครองแห่งนี้ ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ต่างน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563