xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่"บ้านเฟื่องฟ้า"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของเด็กที่ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใส ห่างไกลจากโรคาพยาธิ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (15 ส.ค.63) เวลา 09.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ 372 คน และมีเจ้าหน้าที่ 159 คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 7 ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป