xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของเด็กที่ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใส ห่างไกลจากโรคาพยาธิ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID-19) ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันนี้ (15 ส.ค.) เวลา 09.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ 372 คน และมีเจ้าหน้าที่ 159 คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 7 ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...