xs
xsm
sm
md
lg

พศ.ประสานคณะสงฆ์จัดทำ"ตู้พระทำ-สวนครัว"นำสุข ช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศขยายผลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยให้ดำเนินการจัดทำ ตู้พระทำ นำสุข และสวนครัว นำสุข พอเพียงและเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้แต่ละ พศจ.นำไปต่อยอดแนวคิด และขับเคลื่อนร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป โดยตู้พระทำ นำสุข จะเป็นการให้พระสงฆ์นำอาหารจากการบิณฑบาตที่นอกเหนือจากการฉันไปใส่ตู้ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปใช้ ส่วนสวนครัว นำสุข จะเป็นการให้วัดที่มีความพร้อมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายผลผลิตให้กับประชาชนที่เดือดร้อน