xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” นำประชาชนพ้นวิกฤติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“โคก หนอง นา โมเดล” คือ 1 ในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์สู่ “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับอาชีพ คือ ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน ด้วยการนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ทำการเกษตร

“โคก หนอง นา โมเดล” แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 โดย 30% สำหรับแหล่งน้ำ ขุดบ่อทำหนอง ขุดคลองไส้ไก่ 30% ปลูกข้าว 30% ทำโคกหรือป่า 10% สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์

ขับเคลื่อนตามแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืน การปลูกป่า 3 อย่าง ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน ประโยชน์ 4 อย่าง พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น

กรมการพัฒนาชุมชนนั้นได้ดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง ดังนี้ โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 33 จุด โครงการพัฒนาอาชีพครัวเรือนต้นแบบฯ มีกลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน จากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 1,100 คน และเครือข่ายเพิ่มเติมอีก 400 คน คนเหล่านี้จะกลายเป็นครูพาทำ หรือปราชญ์ชาวบ้านต่อไปการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จะทำให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง และผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วย “ศาสตร์พระราชา”


กำลังโหลดความคิดเห็น