xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.กำชับ จนท.จัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นสู้โควิด-19 ยึด กม.ห้ามทุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง การดำเนินการดังกล่าวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลง จนไม่มีผู้ติดเชื้อนั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการกรณีของโรคโควิด - 19 หรือกรณีอื่น และจะต้องดำเนินการต่อไปจนทำให้สถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปลอดภัย ประกอบกับในปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง จึงขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เกิดประโยชน์ แก่ประชาชน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ หากมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป