xs
xsm
sm
md
lg

ต่างด้าว 3 สัญชาติเฮ! ครม.ให้อยู่ไทยต่อถึง 31 พ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทย ที่ได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี โดยไม่ให้นำมาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนด

โดยมีสาระสำคัญ คือ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แต่มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนต่างด้าวดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดนได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร และอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม และหลังจากสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป