xs
xsm
sm
md
lg

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"ช่วยไทยยับยั้งโควิด-19 ดีกว่าชาติอื่น "บิ๊กตู่"ได้คะแนน 8.24 เต็ม 10 ทุ่มเทแก้ปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับ ดร.พนม สีหาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,126 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อเหลียวหลังดูช่วงโควิดเริ่มระบาดจนถึงวันนี้ ผลประเมิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านต่างๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ความตั้งใจทุ่มเททำงานแก้ปัญหาได้ 8.24 คะแนน รองลงมาคือ เกาะติดใส่ใจแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ได้ 7.85 คะแนน อย่างไรก็ตาม ด้านอื่นๆ ได้คะแนนสอบผ่านแบบเฉียดฉิวและคาบเส้น ได้แก่ มาตรการต่างๆ ขณะแก้ปัญหา ได้ 5.29 คะแนน การเยียวยาฟื้นฟูได้ 5.02 คะแนน และการเตรียมการรับมือปัญหาได้ 5.01 คะแนน

ที่น่าสนใจคือ รัฐมนตรีมีผลงานลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงโควิด-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลดค่าไฟ ลดราคาน้ำมัน แจกแอลกอฮอล์ และอื่นๆ ได้ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจกเงิน ลดภาษี และอื่นๆ ได้ร้อยละ 51.2 ในขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลดค่าไฟ ช่วยค่าน้ำประปา และอื่นๆ ได้ร้อยละ 43.3 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกร แจกเงิน แก้ภัยแล้ง ได้ร้อยละ 12.9 และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย และอื่นๆ ได้ร้อยละ 11.8 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ สิ่งที่คนไทยทำร่วมขจัดปัญหาโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 ระบุ ประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้ดี รองลงมาคือ ร้อยละ 75.0 ระบุประชาชนหัวใจคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันเอง ร้อยละ 69.4 ระบุ คนไทยตื่นตัว ตระหนัก ป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ร้อยละ 65.6 ระบุ คนไทยเชื่อฟัง และทำตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และท้ายสุดคือร้อยละ 53.9 ระบุ รัฐบาลจัดการได้ดี

นายพนม สีหาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ กล่าวว่า เมื่อแลไปข้างหน้าในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน ทุกฝ่ายควรถือเป็นโอกาสสร้างอุตสาหกรรมใหม่เศรษฐกิจสีเขียวลดมลภาวะ ใช้พลังงานสะอาดให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น เลิกพิสูจน์และวัดค่าของประชาชนด้วยความยากจนแต่ให้คุณค่าของประชาชนอยู่ที่ "ความเป็นคนไทยที่เสมอภาค" ไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม และรัฐบาลควรกำหนดกรอบเวลาให้กระชับอย่าให้สงครามโควิด-19 ยืดเยื้อ สื่อสารขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ลดความสับสนในข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด เร่งจบปัญหาโควิด-19 ในช่วงหน้าร้อนนี้ลดโอกาสแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนให้ได้ โดยปรับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการในพื้นที่ยึดความเป็นจริงและฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก