xs
xsm
sm
md
lg

สตช.จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่าง กม.จราจร 20 พ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และมุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรา 140/2 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการยึดใบอนุญาตขับขี่ และการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว , มาตรา 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และมาตรา 142/1 และ 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรากฎหมายลำดับรอง เป็นไปอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร