xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เป็นหน่วยกำหนดนโยบายในส่วนกลางมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการหน่วยงานทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินงาน

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นกรอบ การดำเนินงานด้านสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อีกทั้งแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการกวดขันรถโดยสาธารณะให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน