xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เห็นชอบร่างกฎหมาย กสม. ส่งผลคณะทำงานปัจจุบันพ้น ตน.ทันที

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 190 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มีหลักการสำคัญสอดคล้องกับหลักการปารีส ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ โดยกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการที่มาจากหลากหลายด้าน ดังนั้นกรรมการปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่ง หลังจากกฎหมายประกาศใช้ทันทีและไม่สามารถกลับมาสมัครเป็นกรรมการองค์กรอิสระได้อีก
ส่วนกรรมการชุดใหม่ 7 คน ต้องมาจากตัวแทนใน 5 ด้าน คือ มีประสบการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี สอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในและต่างประเทศ มีประสบการณ์งานบริหารของภาครัฐเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งกรรมการทั้ง 7 คน จะมีอำนาจในการทำงานเชิงรุก โดยคาดหวังให้ กสม. ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากขึ้น โดย สนช. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 24 คน พิจารณากฎหมายลูกฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่ กรธ. ส่งกฎหมายฉบับนี้สู่ สนช. คือภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
กำลังโหลดความคิดเห็น...