xs
xsm
sm
md
lg

อย.เร่งรัดพัฒนาสินค้าแปรรูปชุมชนให้ผ่านมาตรฐาน GMP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เร่งรัดการพัฒนาสินค้าแปรรูปทุกชนิดที่อยู่ในภาชนะบรรจุเสร็จพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ทั้งจาก โอทอป วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศ ตามมาตรฐานอาเซียน

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นนั้น จะควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่สถานที่ผลิต กระบวนผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ การสุขาภิบาลและบุคลากร เป็นเกณฑ์ในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ผู้ประกอบการที่พัฒนาระบบการผลิตผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน จะได้เลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. ไปแสดงในผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการตรวจราชการของสำนักตรวจและประเมินผล ปีงบประมาณ 2558 ทั่วประเทศมีสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายมาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน ทั้งโอทอป วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี จำนวน 6,007 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว 4,426 แห่ง หรือร้อยละ 73.68 ที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนา ขณะนี้ยังได้พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบทั่วประเทศ ขณะนี้มีแล้ว 95 แห่ง โดยที่ จ.สมุทรสาคร มีมากถึง 18 แห่ง และได้ตั้ง "คลินิกไพรมารี จีเอ็มพี" ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากชุมชนยังมีอีกมากที่ยังไม่เข้าสู่การประเมิน ขอให้ผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สังเกตเครื่องหมาย อย. รวมทั้งเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือปรึกษาสายด่วน อย. 1556
กำลังโหลดความคิดเห็น