xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งผู้ว่าฯ สำรวจความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้าสถานที่ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่อใช้ในการขนส่งประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนขึ้นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีทั้งกระเช้าไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ในลักษณะราง หรือที่เคลื่อนไปตามเกลียวโลหะ หรือแบบกระเช้าลอยฟ้า รวมไปถึงกระเช้าไฟฟ้าที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก ซึ่งหากการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือขาดการบำรุงดูแลรักษาระบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีนโยบายให้กวดขันดูแลความปลอดภัยของกระเช้าฟ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อประชาชน และผู้ใช้งาน
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำรวจจำนวนกระเช้าไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างของกระเช้าไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระเช้าไฟฟ้า หากพบว่ามีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที และให้ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษากระเช้าไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจสอบพบว่ากระเช้าไฟฟ้ามีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ปลอดภัย หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน ให้จังหวัดรีบรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทันที เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าไปดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยต่อไป และในกรณีที่มีการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นใหม่ และโครงสร้างของกระเช้าไฟฟ้ามีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป และเข้าข่ายเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องมีวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบแปลน และควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
Focus : ความต่างที่เหมือน “กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง VS โรงหนังIMAX ติดขอบแกรนด์แคนยอน” โปรเจกต์เพื่ออิ่มของอินเดียแดง "นาวาโฮ"
Focus : ความต่างที่เหมือน “กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง VS โรงหนังIMAX ติดขอบแกรนด์แคนยอน” โปรเจกต์เพื่ออิ่มของอินเดียแดง "นาวาโฮ"
จากปัญหาความคืบหน้าที่ยังไม่คืบของแนวคิดการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงที่ค้างคามาตลอดในไทย แต่ทว่าในสหรัฐฯ ปัญหาที่คล้ายกันกับกำลังเป็นข้อถกเถียงใหญ่ และอาจลุกลามเป็นศึกระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน เมื่อโปรเจกต์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ (Navajo) ที่ติดกับแกรนด์แคนยอน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เสนอโดย Confluence Partners บริษัทพัฒนาที่ดินซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งชาตินาวาโฮ เบน เชลลี (Ben Shelly) หนุนหลังในการเปลี่ยนให้พื้นที่ชนเผ่าเป็นแหล่งเมก้าบิสซิเนส คอมเพล็ก ที่รวมไปถึงโรงภาพยนต์ 3 มิติ IMAX โรงแรม ร้านค้า และกระเช้าไฟฟ้าที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางร่วม 1.6 ไมล์จากด้านบนไปสู่เบื้องล่างของแกรนด์แคนยอนภายใน 10 นาที
กำลังโหลดความคิดเห็น...