xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดเสวนาสรุปแนวทางบริหารเส้นทางคมนาคมช่วงภัยพิบัติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดสัมมนาสรุปผลและนำเสนอร่างแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะพิบัติภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเขตต่างๆ เข้าร่วมกว่า 400 คน
ทั้งนี้ นางผุสดี กล่าวอีกว่า ภัยพิบัติถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและทวีความรุนแรง เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย และวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมโดยรวม ทั้งระบบขนส่ง การจราจร การสัญจรของประชาชนที่เป็นไปอย่างลำบาก เพราะขาดการวางแผนและการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ ดังนั้น การบูรณาการของทุกภาคส่วนช่วยกันถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการรับมือกับภัยพิบัติและถือเป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนการรับมือในช่วงฤดูฝนกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้จะนำไปจัดทำหนังสือแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น