xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานเสนอปรับขึ้นเงินค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้าง รสก.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญคือ กระทรวงแรงงานจะเสนออนุมัติปรับเงินค่าครองชีพฉุกเฉินชั่วคราวให้กับลูกจ้างวิสาหกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตามแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และทำให้เกิดความเท่าเทียมกันกับราชการ ที่ได้ปรับเพิ่มเบี้ยและค่าครองชีพไปก่อนหน้านี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเสนอขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เกี่ยวกับการโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ควบรวมกับกรมป่าไม้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีเอกภาพ หลังพบว่า 2 หน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้เหมือนกัน และมีพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนทับซ้อนกัน
กระทรวงยุติธรรม จะขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในการกำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิษฐาน กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น