xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีความสุขคนไทยหลังเลือกตั้ง 3 เดือนลดลง-ความจงรักภักดีสูงสุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายนพดล กรรณิกา หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง รายงานดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยในช่วง 3 เดือนแรกหลังการเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปภูมิลำเนาใน 21 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 4,010 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 - 22 มีนาคม 2551 ผลวิจัยพบว่า ประชาชนที่ถูกศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 80 ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเป็นประจำทุกสัปดาห์
นายนพดล กล่าวว่า จากการประเมินความสุขมวลรวมของประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกหลังการเลือกตั้ง พบความสุขของประชาชนลดลงจาก 6.90 ในเดือนตุลาคม ปี 2550 มาอยู่ที่ 6.39 ในการสำรวจล่าสุด เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน อย่างไรก็ตาม ค่าความสุข 6.39 ถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยมีปัจจัยด้านความจงรักภักดีมีค่าความสุขสูงสุดถึง 9.22
ในขณะที่สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพียง 2.37 สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ 4.42 สภาพสังคมไทยได้ 4.55 และสถานการณ์การเมืองได้ 4.63
กำลังโหลดความคิดเห็น