xs
xsm
sm
md
lg

“น่าน “ ปิดโรงแรม เส้นทาง ระงับการเดินทางเข้าจังหวัด สถานีขนส่งผู้โดยสารหยุดเดินรถ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR


ประกาศจังหวัดน่าน ปิดโรงแรม เส้นทาง ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน หยุดเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ทุกบริษัท โดยระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา เส้นทางอำเภอบ้านหลวง เส้นทางอำเภอสองแคว และระงับการใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราว 🚧 จำนวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สายเด่นชาติ – นาน้อย 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1216 สายขุนสถาน – บ้านส้าน 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1243 สายห้วยไผ่ - หาดไร่

เว้นแต่ ก. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปรษณีย์ยานพาหนะทางราชการ โดยผู้ใช้เส้นทางต่องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข. ประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดน่านซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดน่านและต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่านในช่วงวันที่ 5 – 30 เมษายน 2563 จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตน เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยต้องรายงานการกักตัวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาที่กักตัว


ค. ประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) แสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ หากไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำด่านตรวจระงับ การอนุญาตให้เข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

(๒) ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านต้องผ่านการตรวจ คัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าตามแบบฟอร์มที่จังหวัดน่านกำหนด และต้องถูกกักตัวเองอยู่ภายในที่พักซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

ง. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและต้องได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ ทางราชการกำหนด

จ. ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดน่าน เห็นชอบ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก ทุกช่องทางโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกอบกับจังหวัดน่านได้มีคำสั่ง ที่ 5119 / 2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว จึงให้ระงับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านของบุคคล ซึ่งมีความประสงค์เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหัดน่าน เป็นการชั่วคราว


ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ปิดโรงแรม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการหรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVD-19))
สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดทันที โดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก

ทั้งนี้ ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เจ้าพักให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทราบ เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน

หากปรากฎว่าผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 (COVID- 19) จะต้องถูกส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนกักกัน หรือคุมตัวไว้เพื่อสังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด


ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ห้าม-ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดน่าน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตหัวหน้า

ส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณี แล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบโดยด่วน

ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านต้องผ่านการตรวจ คัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าตามแบบฟอร์มที่จังหวัดน่านกำหนด และต้องถูกกักตัวเองอยู่ภายในที่พัก ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน


รักพ่อ รักแม่ รักพี่ รักน้อง รักครอบครัว รักชุมชน คนเมืองน่าน ให้ปลอดภัย ช่วย เซฟ น่าน "ช่วงนี้ อย่าพึ่งกลับน่าน" นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน ขอความร่วมมืออย่างจริงจัง ในการเข้ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ต้องไม่ปกปิดข้อมูล ทั้งการเดินทาง และการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง "มีอะไรบอกหมอมาให้หมด" เพื่อประเมินและให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวท่านเองและบุคลากรผู้ให้บริการ

การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของท่าน โปรดสอบถามข้อมูลได้ที่ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน แจ้ง อสม. / หัวหน้าบ้าน, กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน Facebook ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน และ facebook เทศบาลเมืองน่าน ศูนย์ Hotline ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร.Hotline 0-54719-000 ต่อ 5501 5513 โรงพยาบาลน่าน หรือโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.น่าน 08-1024-0906สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 0-5460-0070 โทร.08-4212-8070 วันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.ทุกวัน นอกเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442 รับคำปรึกษาแนะนำ (ไม่แนะนำมา รพ.ด้วยตัวเอง)
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager

ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGR
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...