xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดสี่มุมเมือง ชี้ขนส่งสินค้าการเกษตร 22.00-04.00 น.ได้ แต่ต้องมีใบกำกับการขนส่งเท่านั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดสี่มุมเมือง ชี้แจงสามารถขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรในช่วงเวลา 22.00-04.00 น.ได้ ให้ติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเคหสถานได้ ที่ว่าการอำเภอของต้นทางการขนส่งสินค้า และสามารถวิ่งได้เฉพาะการบรรทุกสินค้าเท่านั้น

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม กำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมสถานการณ์ และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง

วันนี้ (5 เม.ย.) ตลาดสี่มุมเมือง ได้ออกมาชี้แจง เรื่อง การขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรในเวลา 22.00-04.00 น. เจ้าหน้าที่รัฐมีข้อแนะนำว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องเดินหางในระหว่างเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเคหสถานได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถวิ่งได้เฉพาะกรณี ที่มีการบรรทุกสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถขนส่งสินค้าขณะไม่มีสินค้าอยู่บนรถในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยมีข้อความระบุว่า “การขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรในเวลา 22.00-04.00 น. เนื่องด้วยการใช้หนังสือรับรองของตลาดสี่มุมเมืองที่ออกให้เพื่อรับรองสถานะการขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรเข้าหรือออกจากตลาดระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ปรากฏว่า ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถใช้ยืนยันสถานะต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้ โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อแนะนำว่าหากมีความจำเป็นที่ ต้องเดินทางในระหว่างเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเคหสถานได้ ณ ที่ว่าการอำเภอของต้นทางการขนส่งสินค้า และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถวิ่งได้เฉพาะกรณี ที่มีการบรรทุกสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถขนส่งสินค้าขณะไม่มีสินค้าอยู่บนรถในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ในกรณีรถผู้ซื้อทั่วไปหรือรถร่ที่ซื้อสินค้ไปเพื่อการค้าขายไม่ถือว่าเป็นผู้ขนส่งสินค้าเกษตรจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.”

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถเดินทางถึงก่อนเวลา 22.00 น. และออกจากตลาดในเวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางตลาดขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนเวลาการค้าขายให้สอดคล้องกับมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมตลาดจะชี้แจงให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ตลาดสี่มุมเมือง

ด้าน กรมการขนส่งทางบก เผยว่า ห้ามทำการขนส่งในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้นเป็นสินค้าจำเป็นตามข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ ผู้ขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใบกำกับการขนส่ง สมุดประจำรถ ใบส่งของ เป็นต้น จัดเตรียมบันทึกข้อมูลตามแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) สำหรับผู้ขับรถและพนักงานที่เดินทางไปด้วยทุกคน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีขนส่งสินค้าในช่วงระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ทำการขนส่งได้เฉพาะสินค้าตามข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในระหว่างการขนส่งด้วย และกำชับให้ผู้ขับรถต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...