xs
xsm
sm
md
lg

Machine Learning

“โลกเดือด” เป็นเรื่องของทุกคน! เปิด 5 ภารกิจใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ลดก๊าซเรือนกระจก สู่เส้นทาง Net Zero ในแบบ “ทรู”
“โลกเดือด” เป็นเรื่องของทุกคน! เปิด 5 ภารกิจใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ลดก๊าซเรือนกระจก สู่เส้นทาง Net Zero ในแบบ “ทรู”
มนุษยชาติเหลือเวลาอีกแค่ 5 ปี ในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา ก่อนที่จะเข้าสู่วิกฤตฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม หายนะครั้งใหญ่ของระบบนิเวศ ที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ “โลกเดือด” จึงเป็นเรื่องของทุกคน
นิเทศ DPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัดบูรณาการความรู้ เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
นิเทศ DPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัดบูรณาการความรู้ เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการ Influencer Hiring Automation Platform ด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์