xs
xsm
sm
md
lg

EEC เชื่อม "กองทุนหมู่บ้าน-ธ.ก.ส.-สมาคมกัญชง" หนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเสริมรายได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายคณิศ แสงสุพรรณ
EEC Enterprise ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านเสริมทักษะชุมชน เพิ่มความสามารถในการผลิต การขาย จัดหาแหล่งทุนพัฒนาสินค้าและผลผลิตของชุมชนได้มาตรฐานตรงใจผู้ซื้อ นำร่องจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบสมุนไพรกัญชง พร้อมจัดหาตลาด สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเร่งสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 อีอีซีจึงได้ผลักดัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ค้ารายย่อยในอีอีซี ภายใต้การดำเนินงานของ EEC Enterprise ซึ่งจะดำเนินการสนับสนุนทั้งการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ ขยายช่องทางจำหน่าย และความสามารถในการขาย พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ค้ารายย่อย ชุมชน พัฒนาผลผลิตและสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล คู่ไปกับสร้างเครื่องมือการตลาด นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้สินค้าชุมชนและโอทอปเป็นที่รู้จักและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อีอีซีจะส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและโอทอป ผ่านโครงการ EEC Enterprise โดยเป็นการร่วมดำเนินการระหว่างอีอีซี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ทำหน้าที่วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้วางแนวทางดำเนินงาน EEC Enterprise ใน 3 ด้าน ได้แก่

1.สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จัดขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สนับสนุนการอบรมและพัฒนาทักษะการประกอบการ

2.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา นำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเพิ่มยอดขาย การสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้า และใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซ 

และ 3.ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน กองทุนสนับสนุน รองรับการแปรรูปหรือผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น

นายธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ร่วมกับ สทบ. ร่วมดำเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบ เช่น โครงการโรงเรือนกัญชงต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการแรกของ EEC Enterprise โดยเบื้องต้น สทบ. จะช่วยสนับสนุนการลงทุน ช่วยเหลือในกระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกร เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขาย จัดสรรผลผลิตไปยังผู้ซื้อได้โดยตรง

สำหรับผลประโยชน์รวมที่เกิดขึ้นจาก EEC Enterprise จะสนับสนุนให้ยอดขายสินค้าชุมชนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 30% ผลักดัน GDP ระดับชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% เศรษฐกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น 20% ผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวได้สินค้าชุมชน และบริการที่มีคุณภาพ จูงใจให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
กำลังโหลดความคิดเห็น