xs
xsm
sm
md
lg

STEC พับแผนซื้อกิจการ บ.ย่อย STPI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น" แจ้งยกเลิกซื้อกิจการ "เอส ที ไอ ที" หลังประเมินผลตอบแทนไม่คุ้มค่าลงทุนและผลกระทบโควิด-19 ด้าน "เอสทีพีแอนด์ไอ" แจ้ง STEC ยกเลิกเข้าทำรายการซื้อกิจการ STIT ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนใน STIT

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ว่าบอร์ดมีมติไม่เข้าทำรายการซื้อกิจการบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด หรือ STIT จากบริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จํากัด (มหาชน) หรือ STPI ซึ่งแผนการซื้อกิจการดังกล่าวเป็นมติจากบอร์ดประชุม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 อนุมัติให้เข้าซื้อกิจการ STIT เพราะห็นว่ากิจการ STIT จะช่วยสานประโยชน์และส่งเสริมการทำธุรกิจ โดยจะช่วยสร้างความมั่นคงในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อรองรับการดำเนินงาน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจการดังกล่าวให้ผลตอบแทนการลงทุน (Equity IRR) ที่ 16.53%

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ยังรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบันยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง จนกระทบต่อประเทศโดยรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม การเปิดประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐล่าข้าออกไป รวมทั้งงานก่อสร้างของภาคเอกชนชะลอออกไปเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่ายังไม่ฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้ อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุนในกิจการของ STIT ดังนั้น เพื่อความมั่นใจบริษัทจึงว่าจ้างบริษัท ชี.เจ. มอร์แกน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมจัดทำประมาณทางการเงินใหม่ ภายใต้สมมติฐานที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ผลปรากฏว่า เมื่อพิจารณาจากเงินลงทุน การเข้าทำรายการจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ลดลงเหลือ 0.16% จากเดิมที่ประเมินไว้ 16.53% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจาสอบถามราคาซื้อขายกิจการที่ยังยืนยันราคาเดิม ทั้งสองฝ่ายจึงไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ดี การยกเลิกการลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทกลับมามีกระแสเงินสด และสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจหลักที่ดียิ่งขึ้น และบริษัทยังไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายหุ้น จึงไม่มีประเด็นในเรื่องค่าปรับ รวมถึงค่าเสียโอกาส และค่าเสียหายต่างๆ ส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานศูนย์เครื่องจักรกล ศูนย์บริหารพัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีอยู่เดิม ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ การซ่อมบำรุง ตลอดจนบุคลากรให้สามารถรองรับการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จํากัด (มหาชน) หรือ STPI แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน หรือ STEC ที่ ซท/2021/0471 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ในการไม่เข้าทํารายการซื้อกิจการ บริษัท เอส ที ไอ ที จํากัด (STIT) โดยอ้างเหตุผลของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนใน STIT

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและได้ขอให้ฝ่ายจัดการเตรียมแผนรองรับและพิจารณาถึงผลกระทบต่อการที่ STEC ไม่เข้าทํารายการซื้อ STIT จากบริษัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยด่วน หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น